RHYL AIR SHOW 2015

Saturday & Sunday, August 29th & 30th

An action packed, fun-filled 2 day event with displays in the air and on the ground! 

 

SIOE AWYR Y RHYL Dydd Sadwrn a Dydd Sul, Awst 29 a 30

Deuddydd llawn hwyl a chyffro gydag arddangosfeydd yn yr awyr ac ar y tir !

 

 UPDATE 28/8/15

Due to operational reasons the Search and Rescue Demonstration scheduled to take place at 15:07 on Saturday 29th August, will now display at 11:15 am

Come down to the seafront early and watch this exciting demonstration.

Oherwydd rhesymau gweithredol bydd yr Arddangosiad Chwilio ac Achub y bwriadwyd ei gynnal am 15:07 ddydd Sadwrn 29 Awst bellach yn digwydd am 11:15 am

Dewch draw i lan y môr yn gynnar i wylio’r arddangosiad cyffrous hwn.

 

Excitement is building as we approach North Wales’ Premier FREE Air Festival!

Mae’r cyffro yn cynyddu wrth i ni nesafu at Sioe Awyr fwyaf Gogledd Cymru – sioe sydd AM DDIM

We’re very proud to announce the Flight Schedule for the whole weekend…*

*

* Ground Attractions will open at 12.00 noon on both days, and the Flight Schedule is as follows:

Saturday 29th August

11.15 Search & Rescue Demonstration

14.00 Pitts Special 14.09 Old Buckers (Training Aircraft used during World War II )

14.20 Royal Navy Historic Flight Fairey Swordfish

14.30 Autogyro Calidus

14.40 TRIG Aerobatic Team

14.50 Battle of Britain Memorial Flight: Dakota, Spitfire, Hurricane

15.07 Search & Rescue Demonstration

* BREAK *

16.03 Royal Air Force Parachute Display Team Falcons

16.20 Extra 260 Aerobatic Display

16.30 Hawk T2 Role Demo

16.40 XH558 Avro Vulcan Bomber

Sunday 30th August

14.00 Hawk T2 Role Demo

14.10 Battle of Britain Memorial Flight: Dakota, Spitfire, Hurricane

14.27 TRIG Aerobatic Team

14.37 Extra 260 Aerobatic Display

14.47 Griffin Helicopter

* BREAK *

15.50 Strikemaster Jet powered aircraft

16.00 Royal Navy Historic Flight Fairey Swordfish

16.10 Old Buckers (training aircraft used during World war II )

16.19 Royal Air Force Parachute Display Team Falcons

16.36 Autogyro Calidus

16.44 Pitts Special

17.00 Royal Air Force Aerobatic Display Team RED ARROWS

*

Disclaimer: Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the details contained in this leaflet, changes can occur. With this in mind, we suggest that you check www.facebook.com/RhylAirShow to be certain that the event is running as stated.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r amserlen hedfan gyfan ar gyfer yr holl benwythnos.

Bydd atyniadau ar y tir yn agor am 12pm ar y ddau ddiwrnod, gyda’r amserlen hedfan fel a ganlyn:

Dydd Sadwrn, Awst 29

11.15am Arddangosfa Chwilio ac Achub

2pm Pitts arbennig

2.09pm Old Buckers (awyrennau hyfforddi a ddefnyddiwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd)

2.20pm Hedfaniad hanesyddol y Llynges Frenhinol – Fairey Swordfish

2.30pm Autogyro Calidus

2.40pm Tim Aerobig TRIG

2.50pm Hedfaniad I goffau Rhyfel Prydain: Dakota, Spitfire, Hurricane

3.07pm Arddangosfa Chwilio ac Achub

* EGWYL *

4.03pm  Arddangosfa Parasiwt y Llu Awyr Brenhinol

4.20pm Arddangosfa awyr ychwanegol

4.30pm  Hawk T2

4.40pm  XH558 Avro Vulcan Bomber    

Dydd Sul, 30 Awst

2pm  Hawk T2

2.10pm Hedfaniad I goffau Rhyfel Prydain: Dakota, Spitfire, Hurricane

2.27pm Tim Aerobig TRIG

2.37pm Arddangosfa Awyr Ychwanegol

2.47pm Hofrennydd Griffin

* EGWYL *

3.50pm Awyren jet Strikemaster

4pm Hedfaniad hanesyddol y Llynges Frenhinol – Fairey Swordfish

4.10pm Old Buckers (awyrennau hyfforddi a ddefnyddiwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd)

4.19pm Arddangosfa Parasiwt y Llu Awyr Brenhinol

4 .36pm Autogyro Calidus

5pm Tim y RED ARROWS – Llu Awyr Brenhinol

VULCAN CONFIRMED! 

Vulcan

Image copyright of Eric Coeckelberghs and courtesy of Vulcan to the Sky Trust www.vulcantothesky.org

Iconic Vulcan bomber set for Rhyl Airshow

An iconic British bomber aircraft will be taking to the skies above Denbighshire to make one of its last ever flights this Summer. It’s now been confirmed the Vulcan XH558 will be taking part in the Premier North Wales Air Show on Saturday 29th August.

The aircraft which was operational from 1950s to 1985, played a vital role in the knife-edge tension of the Cold War.  Over 180,000 people are expected to watch the spectacular action unfold from the promenade over the course of the event weekend. Stephen Hughes, Interim Head of Communication, Marketing & Leisure for Denbighshire County Council said: “ The addition of the Vulcan XH558 to the Rhyl Air Show line-up is terrific news.

The Vulcan is a huge favourite of aircraft enthusiasts across the UK, and makes a welcome return visit to the skies above Rhyl Seafront. The aircraft will also be retiring from public displays of this nature in September, so the people of Denbighshire and visitors to the area over the weekend of the event will be among the last to see this iconic bomber take to the skies.

The combination of the Vulcan and all the other aircraft and ground based entertainment to have been confirmed will be a memorable highlight of our summer events programme. Also confirmed for the event are the RAF Parachute Display Team The Falcons, Steve Carver’s aerobatic display, the Battle of Britain Memorial Flight including a Spitfire, Hurricane and Dakota, the new RAF Hawk T2 Demo Role Duo and the world famous Red Arrows Aerobatic Display Team, with further displays to be announced. This premier air show is an event that puts Rhyl on the map, thrills hundreds of thousands of people and greatly benefits local businesses.”

*

Awyren fomio eiconig Vulcan yn dod i Sioe Awyr y Rhyl

Bydd awyren fomio eiconig Prydeinig i’w gweld yn yr awyr uwchben Sir Ddinbych ar un o’i hediadau olaf erioed yr haf hwn. Fe gadarnhawyd y bydd y Vulcan XH558 yn hedfan yn rhan o Brif Sioe Awyr Gogledd Cymru, ddydd Sadwrn 29 Awst. Roedd gan yr awyren, a oedd yn hedfan rhwng y 1950au a 1985, rôl allweddol yn ystod y Rhyfel Oer. Disgwylir i fwy na 180,000 o bobl i wylio’r sioe ysblennydd o’r promenâd dros y penwythnos.

Dywedodd Stephen Hughes, Pennaeth Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden Dros Dro ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych: “Mae ychwanegiad y Vulcan XH558 i Sioe Awyr y Rhyl yn newyddion gwych. Mae’r Vulcan yn ffefryn mawr ymysg selogion awyrennau ar draws y DU, ac mae croeso mawr iddo unwaith eto i’r awyr uwchben Glan y Môr y Rhyl. Ar ôl mis Medi, ni fydd yr awyren i’w gweld mewn arddangosfeydd cyhoeddus fel y rhain, felly bydd trigolion Sir Ddinbych ac ymwelwyr i’r ardal ymysg y rhai olaf i weld yr awyren fomio eiconig yn yr awyr.

Bydd cyfuno’r Vulcan a’r holl awyrennau eraill, ynghyd â’r adloniant ar y ddaear sydd wedi cael eu cadarnhau yn uchafbwynt cofiadwy o’n rhaglen ddigwyddiadau’r haf. Hefyd wedi’u cadarnhau, mae The Falcons sef Tîm Arddangosfa Parasiwt yr RAF, arddangosfa aerobatic Steve Carver, Hediad Goffa Battle of Britain gan gynnwys Spitfire, Hurricane a Dakota, tîm newydd RAF Hawk T2 Demo Role Duo, a thîm byd enwog Arddangosfa Aerobateg y Red Arrows, gyda rhagor o arddangosfeydd i gael eu cyhoeddi.

Mae’r brif sioe awyr yma yn ddigwyddiad sy’n rhoi Rhyl ar y map, yn cyffroi cannoedd o filoedd o bobl ac o fudd mawr i fusnesau lleol.” Cynhelir y digwyddiad ar 29 a 30 Awst 2015. Am fanylion pellach ewch I

RHYL AIR SHOW 2015

Saturday & Sunday, August 29th & 30th

An action packed, fun-filled 2 day event with displays in the air and on the ground!

 

2015 brings you the 7th annual Rhyl Air Show. The spectacular RAF Red Arrows are confirmed for the Sunday line up and we are thrilled to be welcoming the RAF Falcons Parachute Display Team on both days.

Since 2009, Rhyl Air Show has grown year on year with more than 140,000 people attending the 2014 event. The viewing point stretches right along the sea front and beyond, so there’s plenty of space for all to enjoy the displays.

2015 is set to be bigger and better than ever, the display schedule is taking shape and there’s lots going on for the whole family to enjoy – so keep an eye on these pages for all the latest news and updates!

2015 fydd y seithfed flwyddyn i ni gynnal Sioe Awyr y Rhyl. Mae’r Redd Arrows wedi cadarnhau eu lle ar yr amserlen ar gyfer y dydd Sul ac rydym yn hynod falch o groesawu’r Tim Arddangos Parasiwt y Falcons ar y ddau ddiwrnod. Ers 2009, mae Sioe Awyr y Rhyl wedi tyfu, a thros 140,000 wedi mynychu’r digwyddiad yn 2014. Gallwch wylio’r sioe o unrhyw fan am filltiroedd ar hyd yr arfordir, felly mae digonedd o le i fwynhau’r arddangosfeydd. Mae disgwyl i sioe 2015 fod yn fwy nag erioed ac mae’r amserlen yn prysur siapio, gyda digonedd o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan.